ISDC Karate Committee

State Coordinator

Mr. Ashwani Shahu

Mr. Niyaz P

Miss. Hema Bharti Singhal

Mr. Tabrez Alamgir Shaikh

Mr. Syed Tahir

Mr. Rupak Pramanik

Mr. Shyam Gupta

Uttar Pradesh

Kerala

Haryana

Maharashtra

Telangana

West Bangal

Chhattisgarh